Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder handel mellem kunden og appLease. Kunden skal være en registreret virksomhed og have et CVR nummer. Forretningsbetingelserne gælder for både apps, webshops og hjemmesider m.v. Når kunden afgiver en bestilling hos appLease, indgås en bindende aftale mellem kunden og appLease. Ved bestilling giver kunden samtykke til at appLease snarest går i gang med effektueringen af ordren.

Upload af billeder og andet indhold

Det er kun tilladt at uploade billeder og andet materiale som kunden ejer eller har rettighed til at anvende. Enhver tvist mellem kunden og rettighedshavere afgøres mellem kunden og rettighedshavere og er uden for appLease’s ansvar. Det er ikke tilladt at uploade materiale af ulovlig eller anstødelig karakter, herunder ulovligt kopieret software, musik, tekst, billedmateriale og lignende samt pornografisk, racistisk eller diskriminerende materiale. Sker dette, vil abonnementet uden varsel blive lukket og app’en fjernet fra App Store og Google Play. Derudover vil forseelsen blive anmeldt til de relevante myndigheder.

Support

Vi yder gratis support til spørgsmål stillet via vores kontaktformular.

Ansvar og fortrolighed

Al indhold der er uploaded til app’en hostes på servere hos Windows Azure som ejers af Microsoft. Windows Azure tager daglig backup af server, men det påhviler kunden selv at opbevare en kopi af sine data. Backup er ikke beregnet til at blive indlæst for en enkelt kunde, men kun hvis en hel server går ned. appLease kan ikke stilles til ansvar for evt. tab eller skade forvoldt af appLease’s produkter, tjenester eller andet, medmindre dette skyldes grov uagtsomhed fra appLease’s side. Hvis appLease ikke er i stand til at levere lovede produkter eller tjenester som følge af forhold, der ligger uden for vor kontrol, er appLease ikke erstatningspligtig. Al information sendt til kunden herunder brugernavne, passwords, licensnøgler og generel information er fortrolig. Denne information må således ikke videregives til 3. part.

Abonnementsperiode, fornyelse og opsigelse

Et abonnement løber enten 1, 6 eller 12 måneder ad gangen afhængigt af den indgåede aftale og fornyes automatisk ved udløb af en periode, indtil det skriftligt opsiges og bekræftelse på opsigelse er modtaget. Kunden kan opsige abonnementet med mindst en måneds varsel til udgangen af en periode, dvs. til udgangen af henh. en 1, 6 eller 12-måneders periode. Opsigelse skal være modtaget og bekræftet senest en måned før udløbet af den pågældende periode. appLease kan opsige et abonnement med samme varsel som kunden. appLease kan desuden opsige et abonnement med øjeblikkelig virkning, hvis der er sket overtrædelse af forretningsbetingelserne. I så fald vil der ikke blive ydet refusion af indbetalte beløb. Ved manglende betaling af fornyelse fjernes app’en fra App Atore og Google Play og kundens brugerkonto på applease.dk vil blive lukket. Kunden har dog fortsat pligt til at betale for den pågældende periode. Kunden har pligt til at vedligeholde kontaktoplysninger via applease.dk.

Betalingsbetingelser

Betaling: Kunden tilsendes faktura på forskellige tidspunkter afhængigt af abonnementstypen. Kunden accepterer, at appLease afgør faktureringstidspunktet, som både kan være i starten af en periode, i midten af en periode eller efter udløb af en periode. appLease kan dog tidligst fakturere for en periode ved periodens start. Fortrydelsesret: Købet af abonnementet kan fortrydes indenfor den første måned. Fortrydelsesretten beregnes fra den dato hvor app’en er tilgængelig på App Store. Betalingfrist: På alle fakturaer ydes en betalingsfrist på 8 dage. Er betaling ikke modtaget indenfor fristen, afsendes en rykkerskrivelse. Der opkræves et rykkergebyr på kr. 80,- excl. moms for hver rykkerskrivelse, og udebliver betaling efter 2 rykkere, vil sagen blive videregivet til inkasso uden yderligere varsel. Alle udgifter til sagsbehandlingen afholdes af kunden.

Levering

Efter kunden har bestilt et appLease abonnement fremsendes brugernavn, password og licensnøgle til app’en til den e-mail adresse der er opgivet af kunden. Det påhviler kunden selv at logge ind på applease.dk og designe og uploade materiale til app’en. Efter kunden har designet app’en og angivet at den er klar til publicering vil appLease indenfor 10 hverdage sørge for at den bliver gjort tilgængelig på App Store og Google Play. App’s der publiceres på Apples App Store skal igennem en godkendelses proces hos Apple der vurderer om app’en opfylder betingelserne for offentliggørelse på App Store. Skulle Apple afvise en app på grund af kundens indhold påhviler det kunden at ændre indholdet i overensstemmelse med Apples guidelines. Godkendelse hos Apple tager normalt en uge men appLease er uden ansvar hvis denne periode forlænges af årsager uden for appLease’s kontrol. Kunden skal uploade et ikon og beskrivelse af app’en som offentliggøres på App Store og Google Play. Hvis kunden ønsker ændringer i de oplysninger der er offentliggjort vil appLease sørge for at ændre disse mod et administrationsgebyr.

Overdragelse

I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller dele af appLease's forretningsaktiviteter, er appLease berettiget til at overdrage kundens abonnement samt sine rettigheder og forpligtigelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.

Ændringer i abonnement

appLease kan uden varsel ændre i de i abonnementet inkluderede muligheder og tjenester såfremt dette vurderes nødvendigt af hensyn til datasikkerhed, lovgivning eller lignende. Forretningsbetingelserne i dette dokument kan ændres af appLease med en måneds varsel. Når kunden har bestilt en app på applease.dk har man som kunde tilkendegivet at man har læst og forstået ovennævnte betingelser, samt accepteret, at man selv er forpligtet til at holde sig ajour med eventuelt ændrede forretningsbetingelser i abonnementsperioden.